مقایسه میزان واردات دانه، روغن خام و کنجاله شش ماهه نخست سال ۹۶ و ۹۷